ЗЕГИН шпедиција

Друштвото за транспорт и шпедиција, Зегин шпедиција е основанo во 1999 година, со цел олеснување на транспортот и шпедиторките операции извршени од страна ЗЕГИН.

Фирмата врши подготовка, комплетирање и финализирање на целата царинска документација потребна за увоз и извоз, ги контактира сите министерства и нивните оддели за потребната документација, ги складира лековите и останатите стоки во приватен царински склад, како и врши логистика и организирање на превозот за стоката.

Компанијата располага свој возен парк се состои од 18 патнички, 23 товарни и брза помош.

Компанијата располага со површина на складиштето на 2500m ².