Politika e punës

Zoom

 • Konsumatorët, blerësit dhe furnizuesit janë partnerët tanë të çmuar dhe të pazëvendësueshëm
• Për realizimin e qëllimeve të dhëna dhe obligimeve ndaj partnerëve dhe personelit tonë
• Punë ekipore, kompetencë, vetëdije dhe përgjegjësi e personelit
• Përgjegjësi dhe siguri e plotë për mirëqenien e konsumatorëve
• Asortiment shumë i gjerë, kualitet më i mirë dhe çmime më të ulëta të mallrave dhe dërgim në pajtim me rregullat ligjore në afat mjaft të shkurtër
• Sistemi për menaxhim me të gjitha resurset në dispozicion, lidhshmëri, procese optimale dhe pjesëmarrje në sistemet më të reja informatike
• Aktivitet parandalues dhe avancim i vazhdueshëm që të tejkalohen pritjet, të gjitha me qëllim që të arrihet kënaqësi e blerësve dhe shitësve
• Vazhdimësi në rrjedhë me arritjet më të reja në sektorin e farmacisë dhe mjekësisë
• Inicion dhe merr pjesë aktive në ngjarje bamirëse
• Mbështetje e plotë e Eko-bashkësisë