МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Контакт

Со користење на формата подолу можете да не контактирате. Вие сте добредојдени со вашите прашања во врска со нашите производи, нови изданија, термини и услови за користење на нашите производи, нови барања, предлози, поплаки.

  • Дирекција Зегин:

тел. 02 3241 600 

тел. 02 3115 600
mail: kontakt@zegin.com.mk

  • Онлајн продажба

тел. 072 310 690
mail: zeginonline@zegin.com.mk