МОМЕНТАЛНИ АКЦИИ

Услугата за достава е достапна само во Скопје и истата е бесплатна со нарачка над 501 денар

Податоци за компанијата

Правно лице: Зегин Хелти Фуд ДОО Скопје
Даночен број: 4080014547108
Матичен број: 6987427

Онлајн продажба: 

тел. 072 310 690
mail: zeginonline@zegin.com.mk

Дирекција Зегин:

Дирекција Зегин:

тел. 02 3241 600 

тел. 02 3115 600
mail: kontakt@zegin.com.mk